Atlas minerálů

Systematický přehled minerálů

Přehled rozdělení minerálů do jednotlivých tříd podle chemického složení.

Prvky Ze všech prvků periodické soustavy se v elementárním stavu vyskytuje v přírodě asi 20 prvků. Tyto pak rozdělujeme na kovy, polokovy a nekovy.
Sulfidy, selenidy, teluridy, arsenidy, antimonidy, bismutidy Tato třída zahrnuje převážně rudní minerály, které jsou charakteristické svými fyzikálními vlastnostmi jako je výsoký lesk, opaknost nebo vysoká hustota. Obecný vzorec pro tuto třídu minerálů je XmZn, kde X představuje kovový prvek a Z nekovový prvek.
Halogenidy V této třídě minerálů vytvářejí velké anionty ze 7A sloupce sloučeniny s poměrně velkými jednomocnými kationty a výsledkem strukturní uspořádání s vysokou symetrií. Vazby v těchto sloučeninách jsou převážně iontové, sloučeniny jsou zpravidla měkké, nevodivé, se středním nebo vyšším bodem tání.
Oxidy a hydroxidy

Oxidy jsou sloučeniny kyslíku s kovem a dělí se podle složitosti na oxidy jednoduché a komplexní. Tvoří třídu minerálů s relativně vysokou tvrdostí a hustotou a převážně iontovou vazbou. Hydroxidy mají ve své struktuře hydroxylové skupiny nebo molekuly vody. To způsobuje přítomnost mnohem slabších vazeb, a celkově vykazují nižší tvrdost a hustotu.

Karbonáty, nitráty, sulfity

Základem struktury minerálů této třídy jsou aniontové skupiny (CO3)-2, (SO3)-2, (NO3)-2. Tvar koordinačního polyedru je planární, trojúhelníkovitý. Vazba mezi uhlíkem a kyslíky je poměrně pevná. Mezi nejběžnějšími karbonáty najdeme několik významných horninotvorných minerálů.

Boráty  
Sulfáty, wolframáty chromáty, molybdáty Základem struktury minerálů této třídy jsou aniontové skupiny (SO4)-2, (WO4)-2 atd. Jednotlivé aniontové skupiny jsou ve struktuře propojeny prostřednictvím jiných koordinačních polyedrů.
Fosfáty, arsenáty, vanadáty Základní aniontovou skuúpinu tvoří (PO4)-2, (AsO4)-2, atd. Do této třídy spadají spíše měně běžné minerály, některá jsou však významnými akcesorickými minerály.
Silikáty Do třídy silikátů patří většina významných horninotvorných minerálů v horninách zemské kůry a svrchního pláště. Silikáty jsou v mineralogickém systému velmi rozsáhlou skupinou, která se dále člení na základě struktury. Základem struktury silikátů je tetraedrická skupina (SiO4)-4, která má schopnost polymerizace, tzn. může vytvářet skupiny, řetězce, sítě nebo celé prostorové mřížky.

 

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz