Atlas minerálů

Autoři projektu FRVŠ

Václav Vávra

RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

V současné době pracuje jako lektor na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzit a vyučuje rovněž na Pedagogické fakultě MU. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na problematiku mineralogie, aplikované mineralogie a petrografie nebo kvantitativní fázové analýzy. V pedagogické činnosti se orientuje na mineralogii, petrologii, krystalografii a metody RTG práškové difrakce. Vyučuje ve vzdělávacích kurzech zaměřených na zvyšování kvalifikace učitelů základních a středních škol. Je úspěšným řešitelem grantů FRVŠ (např. 1365/2005, 814/2006).

kontakt: vavra@sci.muni.cz

Jindřich Štelcl

Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

V současné době pracuje na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzit jako vědecký pracovník a jako docent na Pedagogické fakultě MU. Jeho vědeckovýzkumná činnost se orientuje na petrologii sedimentárních hornin moravskoslezského paleozoika, paleogénu a kvartéru, mineralogii a petrologii krasu a geoenvironmentální studium krasových oblastí. Jeho pedagogická činnost je zaměřena na mineralogii a petrologii. V posledních letech se věnuje kurzům zaměřeným na zvyšování kvalifikace učitelů středních a základních škol. Je úspěšným řešitelem několika grantů FRVŠ (např. 1365/2005, 1019/2006).

kontakt: stelcl@sci.muni.cz

Zdeněk Losos

Doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Od roku 1999 je docentem v oboru mineralogie a petrografie na Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity. Přednáší mineralogicky zaměřené předměty pro posluchače geologie bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia. V oblasti vědeckovýzkumné se zabývá rudními mineralizacemi a podmínkami jejich vzniku, krystalochemií a IR-spektroskopií, geochemií stabilních izotopů lehkých prvků a topografickou mineralogií.

kontakt: losos@sci.muni.cz

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz