Slídy

silikáty – fylosilikáty – skupina slíd

Seznam fotografií:

viz. muskovit, biotit, cinvaldit, ...

 

Do skupiny slíd řadíme několik velmi důležitých horninotvorných minerálů. Slídy patří mezi fylosilikáty, jejichž základem je trojvrstevný komplex typu t-o-t (též vrstva 2:1) a tyto komplexy jsou propojeny mezivrstevním kationtem. Podle typu mezivrstevního kationtu můžeme rozlišit skupinu pravých slíd a skupinu křehkých slíd. Na základě obsazování kationtů v oktaedrické vrstvě se pak slídy rozdělují na trioktaedrické a dioktaedrické.

Chemické složení minerálů skupiny slíd lze vyjádřit schématickým vzorcem:

I M2-30-1 (T4O10) (OH,F,Cl)2,

kde pozice I je obsazována nejčastěji Na, K, Cs (pravé slídy) nebo Ca, Ba (křehké slídy), pozice M ionty Mg, Fe, Al, Ti, Mn nebo V, symbol □ označuje možné vakance ve struktuře a pozice T je tetraedrická, obsazovaná Si nebo zastupujícím Al. Dosud bylo ve skupině slíd vyčleněno přes 30 koncových členů, které jsou mezi sebou více či méně izomorfně mísitelné.

Minerály ve skupině slíd se vyznačují dokonalou štěpností podle báze {001} a výskytem v lupenitých nebo jemně šupinkatých agregátech. K nejběžnějším dioktaedrickým slídám patří muskovit a paragonit, trioktaedrické slídy jsou nejčastěji reprezentovány řadou biotitu.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz