Pyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina pyritu

Seznam fotografií:

Foto 1: pyrit - Mirošov

Foto 2: pyrit - Zámčisko, Jeseníky

Foto 3: pyrit - Polnička

Foto 4: pyrit - Rančířov u Jihlavy

Foto 5: pyrit - Příbram

Foto 101: pyrit - Markušovce, Slovensko

Foto 102: pyrit - Madan, Rodopy, Bulharsko

 

Složení FeS2
Symetrie kubická (Pa3)
Forma výskytu Vcelku běžně vytváří jednoduché, hojnoploché nebo nedokonale vyvinuté krystaly, často s převládajícími plochami krychle nebo pentagon dodekaedru, méně častý je oktaedr nebo některý z trioktedrů. Plochy krychle mívají charakteristické rýhování. Časté je dvojčatění podle (110) ve formě „železného kříže“. Agregáty jsou kusové, zrnité, méně často radiálně paprsčité, hlízovité, ledvinité, dendritické nebo framboidální. Může vytvářet povlaky, ooidy nebo bývá častým fosilizačním materiálem.
Barva mosazně žlutá, pestré náběhové barvy
Lesk kovový
Štěpnost nezřetelná podle {100}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 4,9–5,2
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti křehký, nerovný nebo lasturnatý lom, zelenavě šedý vryp, opakní
Typy výskytu Jeden z nejběžnějších sulfidů, který se jako akcesorie vyskytuje v mnoha typech hornin. Větší akumulace může vytvářet na magmatických likvačních ložiscích, v pegmatitech nebo hydrotermálních žilách nejrůznějších asociací. Významná jsou rovněž metamorfní a metamorfovaná ložiska pyritu, vulkano-sedimentární ložiska, ložiska porfyrových rud nebo se objevuje v sedimentech. V pěkných krystalech bývá na žilách alpské parageneze.
Výskyty ve světě magmatická ložiska: Sudbury – Kanada, Rustenburg – JAR; skarny: Falun – Švédsko, Rio Marino – Elba, Traversella – Itálie; polymetalická ložiska: Kassandra – Řecko, Trepča – Chorvatsko, Gavorran – Itálie, Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná, Banská Štiavnica, Kremnica – Slovensko, Huanzala – Peru; vulkano-sedimentární ložiska: Rio Tinto – Španělsko, Pernek, Pezinok – Slovensko, Meggen, Rammelsberg – Německo; metamorfní ložiska: Sulitjelma – Norsko, Mount Isa – Austrálie.
Výskyty v ČR Jílové, Kasejovice, Roudný (hydrotermální žíly se zlatem), Kutná Hora, Příbram, Krásná Hora, Stříbro, Milíkov (různé asociace hydrotermálních ložisek), Zlaté hory, Horní Město, Horní Benešov (metamorfní ložiska), Zdice, Nučice (oolitické sedimentární rudy), Duchcov, Radnice, Otvovice (v uhelných sedimentech), Písek, Maršíkov, Dolní Bory (pegmatity).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Pyrite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.1.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz