Pyrochlor

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina pyrochloru

Seznam fotografií:

Foto 101: pyrochlor - Ilmenské pohoří, Ural

 

 

Složení (Na,Ca)2 Nb2 O6 (OH,F)
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Krystaly oktaedrického typu mohou být zdvojčatělé, tvoří nepravidelná zrna.
Barva žlutohnědá, červenohnědá, hnědá, černá
Lesk skelný až mastný
Štěpnost nezřetelná podle {111}
Tvrdost 5–5,5
Hustota 5,3
Indexy lomu N = 1,9-2,2
Jiné vlastnosti vlastnosti jsou proměnlivé vzhledem k častému izomorfnímu zastupování a možné metamiktní přeměně
Typy výskytu Objevuje se v alkalických horninách a jejich pegmatitech, granitových pegmatitech a karbonatitech, ojediněle v greisenech.
Výskyty ve světě Chibinský masiv – Rusko (alkalické horniny), Miass, Ilmenské pohoří – Ural, Ivigtut – Grónsko (syenit), Langesundsfjord – Norsko (pegmatit), San Piero, Elba – Itálie (pegmatit), Alnö – Švédsko, Panda Hill – Tanzanie, Lueshe – Zair, Araxá – Brazílie (vše karbonatity), Kiambi – Zair (greisen).
Výskyty v ČR Košťál u Třebenic (xenolity syenitu), Vlastějovice (pegmatit)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Pyrochlore.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz