Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 37: Drobné skalenoedrické krystaly kalcitu na puklině pískovce v karpatském flyšovém pásmu. Lokalita Bylnice.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz