Atlas minerálů

Jak pracovat s atlasem

Webová stránka "Atlas minerálů" je určen jako výuková pomůcka pro studenty geologických oborů všech typů vysokých škol. Uvedeny jsou důležité informace pro poznávání jednotlivých minerálů na základě jejich fyzikálních vlastností a ve většině případů jsou připojeny i zcela originální fotografie. Stránka je pomůckou při studiu mineralogie a v žádném případě nemůže zcela nahradit studium reálných vzorků minerálů ve sbírkách nebo přímo v terénu. Použité fotografie zobrazují nejen sbírkové ukázky minerálů, ale i běžné agregáty a jsou zařazeny i fotografie přímo z terénu. U vzorků ze sbírek Ústavu geologický věd jsou uvedeny lokality z původních, často poškozených nebo špatně čitelných popisek. Názvy některých lokalit mohou být nepřesné nebo velmi obecné. Minerály pocházející z lokalit v České republice jsou číslovány od 1 do 100, vzorky ze světových lokalit začínají číslem 101.

Webová stránka má velmi jednoduché schéma, lze v ní hledat minerály podle abacedy nebo podle jejich zařazení do mineralogického systému. Mineralogický systém byl pro tyto účely zjednodušen a vychází ze systematického členění Strunze. V textové části jsou uvedeny především následující informace:

Složení je uveden základní schématizovaný vzorec minerálu
Symetrie zařazení do krystalové soustavy a prostorové grupy
Forma výskytu výčet krystalových i agregátních forem, ve kterých se minerál nejčastěji vyskytuje
Barva definuje najčastější barvy minerálu
Lesk intenzita lesku minerálu na čerstvé lomné nebo štěpné ploše
Štěpnost kvalita a směr charakteristické štěpnosti minerálu
Tvrdost hodnota relativní tvrdosti podle Mohsovy stupnice
Hustota uvedena v g.cm-3
Indexy lomu

pro izotropní minerály je uveden jeden index lomu N

jednoosé minerály jsou definovány indexy N(e) a N(o)

dvojosé minerály definují tři indexy N(α); N(β); N(γ)

Jiné vlastnosti jiné důležité vlastnosti jako vryp, lom, luminiscence, izomorfie, atd.
Typy výskytu minerální asociace typického výskytu, genetické typy ložisek, minerální parageneze
Výskyty ve světě stručný výběr světových lokalit minerálu
Výskyty v ČR lokality minerálu v České republice
Další informace internetové odkazy na jiné informační stránky

K datu 28.1.2013 obsahuje atlas následující počty minerálů a fotografií:

minerály
fotografie
Prvky
15
53
Sulfidy
46
179
Halovce
7
52
Oxidy a hydroxidy
44
161
Karbonáty
14
181
Sulfáty
22
72
Fosfáty
14
71
Nesosilikáty
29
146
Sorosilikáty
12
70
Cyklosilikáty
9
64
Inosilikáty
33
111
Fylosilikáty
36
111
Tektosilikáty
29
240
celkem
310
1511

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz